Na aerodromu Nikola Tesla planirano proširenje terminala – Gradiće se i umetnuta pista, hotel, tržni centar, podzemna stanica BG voza

Planom detaljne regulacije za aerodrom Nikola Tesla planirana je gradnja još jedne umetnute piste, kao i hipermarketa, outlet i retail parkova, hotela, kongresno-poslovnog centra. U okviru kompleksa je planirana i podzemna železnička stanica.
Inicijativu za izradu Plana pokrenulo je AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd. Za deo planskog obuhvata koji se odnosi na postojeći kompleks aerodroma, na bazi inovirane strategije razvoja koja je do 2043. godine definisala rekonstrukciju postojeće poletno sletne staze i uvođenje umetnute poletno-sletne staze, koncesionar i operater aerodroma Nikola Tesla Beograd VINCI Airports Serbia (Belgrade Airport doo Beograd) je izradio prostorno-programsko rešenje kojim je definisan razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom postojećeg kompleksa aerodroma.
Predloženom granicom Plana detaljne regulacije obuhvaćen je postojeći kompleks aerodroma Nikola Tesla, područje planirano za dalji razvoj aerodroma, zaštitne zone aerodroma, deo područja spontano nastale stambene zone i prostor planiran za privredne i komercijalne sadržaje u delu južno od auto-puta. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 1869.6 ha.
Planirani saobraćajni koridori i granice zona zaštite aerodromskih kompleksa uslovili su osnovnupodelu na pet prostornih celina, u okviru kojih su grupisane karakteristične namene i sadržaji.
Prikaz podele na karakteristične celine i blokove (Foto: Plan detaljne regulacije za Aerodorm Nikola Tesla)
U okviru celine I planirane su površine za privredne zone, kao što su logistički centri, špedicija, privredni parkovi i skladišta.
Celina II obuhvata blokove ostalih namena, u okviru kojih su planirane površine za komercijalne sadržaje, privredne zone i posebno izdvojen kompleks Muzeja vazduhoplovstva.
Planirani su veći trgovinski formati: hipermarketi, outlet i retail parkovi, tržni centar, izložbeno-prodajni saloni, hoteli i kongresno-poslovni centar.
– Imajući u vidu blizinu auto-puta i planiranu saobraćajnu opsluženost, kao i deficit pratećih sadržaja uz kompleks aerodroma, ove dve celine imaju najveći razvojni potencijal u planskom obuhvatu – navodi se u Planu.
U okviru celine III planirane su javne saobraćajne površine u okviru kojih je definisan postojeći kompleks aerodroma Nikola Tesla, kao i javne zelene površine (zaštitni zeleni pojas aerodroma).
Celina IV obuhvata blokove spontano nastale stambene izgradnje u kontaktnom području postojećeg kompleksa aerodroma i prostora planiranog za budući razvoj aerodroma (celine III i V), i teritoriju južno od Vojvođanske i Surčinske ulice. Planom su definisani uslovi za sanaciju dela neplanske izgradnje, dok novi kapaciteti izgradnje i komunalne infrastrukture nisu dozvoljeni.
Celina V obuhvata planirane javne površine namenjene kompleksu za razvoj aerodroma i javne zelene površine – zaštitni zeleni pojas. Površina je rezervisana za izgradnju druge poletno-sletne staze (PSS2) sa pripadajućom infrastrukturom, novog putničkog terminala, pratećih servisnih, logističkih i tehničkih sadržaja. U okviru ove celine planirani su objekti i sadržaji železničke infrastrukture (dvokolosečna pruga, putnička i teretna železnička stanica, manipulativni koloseci).
Planirana namena površina sa zonama (Foto: Plan detaljne regulacije za Aerodorm Nikola Tesla)
Planom je definisan kompleks aerodroma, koji u skladu sa specifičnim sadržajima i namenama, čine funkcionalne zone:
– zona putničkih terminala
– zona servisnih i logističkih sadržaja
– zona platformi i manipulativnih površina
– zona specijalnih namena
– zona tehničkih službi
– zona avio-kompanija
– zona infrastrukturnih površina
– zona saobraćajnica u funkciji kompleksa.
Zona putničkog terminala obuhvata osnovne aerodromske sadržaje vezane za posetioce, prijem i otpremanje robe i putnika, uz sve neophodne prateće sadržaje iz domena bezbednosti, administracije, komercijalnih i uslužnih sadržaja namenjenih svim korisnicima. U okviru zone planirana je rekonstrukcija i dogradnja postojećeg integrisanog terminala, prenamena i adaptacija zgrade kontrolnog tornja po izmeštanju u novi objekat.
Zona servisnih i logističkih sadržaja obuhvata najširi spektar pratećih sadržaja i objekata neophodnih za odvijanje aerodromskih operacija i adekvatno funkcionisanje aerodromskog kompleksa, kao i kargo vazdušni saobraćaj sa komplementarnim namenama.. U predmetnoj zoni planirani su objekti i kompleksi službe kontrole letenja, carine, pošte, aerodromske kargo službe, ketering službe, kompleks za snabdevanje avio-gorivom, administrativni objekti aerodromskog operatera, prateći magacinski i servisni objekti, stanica za snabdevanje gorivom, kao i parking namenjen posetiocima aerodroma i zaposlenima.
Zona platformi i manevarskih površina obuhvata sve neophodne površine namenjene poletanju, sletanju, zemaljskom kretanju i pristajanju vazduhoplova. U skladu sa aktuelnim planovima razvoja kompleksa, planirana je rekonstrukcija postojeće i izgradnja umetnute poletno-sletne staze, kao i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novog sistema rulnih staza i manevarskih površina.
 
Zona specijalnih namena obuhvata službe specifičnih bezbednosnih zahteva: kompleks helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Avio-službe Vlade RS (SN4), kao i objekte i poligone vatrogasno-spasilačke službe aerodroma. Predviđeno je uklanjanje postojećeg skladišta goriva uz vatrogasnu jedinicu, zadržavanje postojećih kvalitetnih objekata i izgradnja novih kapaciteta (pomoćnih objekata i hangara). U delu kompleksa helikopterske jedinice planirana je izgradnja novog hangara, antenskog stuba, garaže, podzemnog skloništa i izgradnja novog helidroma. Planiran je alternativni saobraćajni pristup kompleksu izvan restriktivne zone aerodroma.
Zona tehničkih službi obuhvata objekte servisiranja i tehničkog održavanja vazduhoplova. Planirano je unapređenje aerodromskih službi tehničkog održavanja rekonstrukcijom postojećih objekata i izgradnjom novih hangara, magacina, radionica i pratećih objekata i površina.
Kompleks aerodroma predstavlja bazu nacionalnog avio-prevoznika Air Serbia čiji se postojeći objekti (hangari, objekat ketering službe, administrativni objekti i sl.) nalaze u okviru zone avio-kompanija. Unapređenje predmetnih sadržaja predviđeno je izgradnjom novih objekata u (hangara, simulatora letenja i pratećih i administrativnih objekata) kao i izgradnjom novog hangara i neophodne infrastrukture namenjene generalnoj avijaciji i drugim avio-kompanijama.
Kompleks rezervisan za budući razvoj aerodroma nalazi se u okviru celine V i obuhvata prostor namenjen budućem razvoju aerodroma i realizaciju u periodu posle 2043. godine.
U okviru kompleksa je planirana i podzemna putnička železnička stanica, čija će se tačna pozicija i dimenzije odrediti kroz izradu jedinstvenog urbanističkog projekta, na osnovu generalnog projekta i tehničke dokumentacije. Kroz izradu prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom, po obavljenoj saradnji sa nadležnim instituijama i javnim komunalnim preduzećima, utvrditi konkretne sadržaje, kapacitete izgradnje i rešenja saobraćajne i komunalne infrastrukture.
Inače, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za kompleks aerodroma Nikola Tesla Beograd, gradske opštine Surčin, Novi Beograd i Zemun sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu.
Javni uvid trajaće do 10. februara 2020. godine.
Izvor:eKapija
0 0 glasovi
Glasanje za članke

Turizam, Vesti

guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare